1977 Chrysler Cordoba By Scott Smith

1977 Chrysler Cordoba By Scott Smith image 1.

This Is My Chrysler: 1977 Chrysler Cordoba. A 475 hp HOTROD.

Scott Smith – Shelbyville, Illinois